مهد آنا با 4 راهکار تربیتی آموزشی

آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های فردی، اجتماعی، شناختی و معنوی- تقویت تمرکز و توجه - تشکیل پرونده ی آموزشی/ رشدی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی همراه با یادگیری مفاهیم های ریاضی، علوم، اجتماعی وقصه گویی

آموزش مفاهیم ریاضی و علوم

در قالب بازی، به زبان انگلیسی و فارسی، مطابق با اصول پیشگیری از اختلالات یادگیری و پرورش ذهن کودک

بازخورد مستمر به مادرها و پدرها

ارائ کارنامه فیلمی و نوشتاری از عملکرد کودک - برگزاری کارگاه های تخصصی مهارت های فردی و اجتماعی